Zanzlanz's Short Links
Show/Hide "zanz.net"
Zanzlanz.comzanz.net/h

Zanzlanz.com/about

zanz.net/a
Games
Gameszanz.net/g
MineBlocks.comzanz.net/mbh
SpikeTower.comzanz.net/st
FynnlandGame.comzanz.net/fynn
Frisb.iozanz.net/frisbio

Networks
Social
Discordzanz.net/d
Twitterzanz.net/t
Facebookzanz.net/fb
Ask.fmzanz.net/ask
Ello.cozanz.net/ello
Mastodonzanz.net/md
Media and Content
YouTubezanz.net/yt
Newgroundszanz.net/ng
Twitch.tvzanz.net/tv
Ludum Darezanz.net/ld
Instagramzanz.net/ig
Byte.cozanz.net/byte
Info and Blogs
Tumblrzanz.net/tr
Redditzanz.net/re

Texture Tiler
TextureTiler.comzanz.net/tt
Twitterzanz.net/ttt
Facebookzanz.net/fbtt
Music
SoundCloudzanz.net/s
Bandcampzanz.net/bc
Spotifyzanz.net/sp
iTuneszanz.net/it
Google Playzanz.net/gpl
Clyp.itzanz.net/clyp

Mine Blocks
Playzanz.net/mb
Discordzanz.net/dmb
Twitterzanz.net/tmb
Facebookzanz.net/fbmb
Redditzanz.net/remb
Wikizanz.net/mbw
Skinszanz.net/mbs
Mine Blocks 2
Playzanz.net/mb2
Discordzanz.net/dmb
Twitterzanz.net/tmb2
Facebookzanz.net/fbmb2
IndieDBzanz.net/idbmb2
Redditzanz.net/remb

RettoBot
RettoBot.comzanz.net/rb
Twitterzanz.net/trb
Facebookzanz.net/fbrb

Dubnia Studio
Dubnia.comzanz.net/dub
Twitterzanz.net/tdub
Facebookzanz.net/fbdub


Longer versions of the links are available, but not listed (such as zanz.net/twitter).
 
zanz.net/n/## links to posts,
zanz.net/g/Game_Title links go to games,
zanz.net/u/username links to profiles, and
zanz.net/c/### links to comments.
zanz.net/d/### links to doodles.