Zanzlanz's Short Links
Shorter links pls!
Show "zanz.net"
Zanzlanz.comzanz.net/h

Zanzlanz.com/about

zanz.net/a
Games
Gameszanz.net/gzanz.net/games
MineBlocks.comzanz.net/mbh
SpikeTower.comzanz.net/stzanz.net/spiketower
FynnlandGame.comzanz.net/fynnzanz.net/fynnland
Frisb.iozanz.net/frisbio

Social
Follow me!
Twitterzanz.net/tzanz.net/twitter
YouTubezanz.net/ytzanz.net/youtube
Discord Serverzanz.net/dzanz.net/discord
Cohostzanz.net/cozanz.net/cohost
Mastodonzanz.net/mdzanz.net/mastodon
Hivezanz.net/hive
Newgroundszanz.net/ngzanz.net/newgrounds
Other
Instagramzanz.net/igzanz.net/instagram
Tumblrzanz.net/trzanz.net/tumblr
Ask.fmzanz.net/ask
Twitch.tvzanz.net/tvzanz.net/twitch
TikTokzanz.net/vzanz.net/tiktok
Miscellaneous
Facebook Pagezanz.net/fbzanz.net/facebook
Subredditzanz.net/rezanz.net/reddit
Ello.cozanz.net/ello
itch.iozanz.net/itchzanz.net/itchio

Texture Tiler
TextureTiler.comzanz.net/ttzanz.net/texturetiler
Twitterzanz.net/ttt
Facebookzanz.net/fbtt
Music
SoundCloudzanz.net/szanz.net/soundcloud
Bandcampzanz.net/bczanz.net/bandcamp
Spotifyzanz.net/spzanz.net/spotify
iTuneszanz.net/itzanz.net/itunes
YouTube Musiczanz.net/ytmzanz.net/youtubemusic
Clyp.itzanz.net/clyp

Mine Blocks
Playzanz.net/mbzanz.net/mineblocks
Discordzanz.net/dmb
Twitterzanz.net/tmb
Redditzanz.net/remb
Wikizanz.net/mbw
Skinszanz.net/mbs
Mine Blocks 2
Playzanz.net/mb2zanz.net/mineblocks2
Discordzanz.net/dmb
Twitterzanz.net/tmb2
Facebookzanz.net/fbmb2
IndieDBzanz.net/idbmb2
Redditzanz.net/remb

RettoBot
RettoBot.comzanz.net/rbzanz.net/rettobot
Twitterzanz.net/trb
Facebookzanz.net/fbrb

Dubnia Studio
Dubnia.comzanz.net/dubzanz.net/dubnia
Twitterzanz.net/tdub
Facebookzanz.net/fbdub


There are lots of links not listed! Here are some more cool shortcuts:
 
zanz.net/n/## links to posts,
zanz.net/g/Game_Title links go to games,
zanz.net/u/username links to profiles, and
zanz.net/c/### links to comments.
zanz.net/d/### links to doodles.